Bilimsel Program

Saat A salonu B salonu C salonu D salonu
14.00 – 15.30 İnteraktif eğitim:
Olgu Örnekleriyle EKG
Dr. Hüseyin Oflaz

İnteraktif eğitim:
USG
Dr. Bülent Çekiç

14.00-14.30 Usg temel prensipleri

14.30-15.30 Batın Usg değerlendirme

İnteraktif eğitim:
Yoğun bakım
Koordinatör: Dr. H. Levent Yamanel

14:00-14:15 Kardiyopulmoner Resusitasyon
Dr. H. Levent Yamanel

14:15-14:30 Hava Yolu Yönetimi
Dr. Hayriye Cankar Dal

14:30-14:45 Mekanik Ventilasyonun Temelleri
Dr. Gürhan Taşkın

14:45-15:00 Yoğun Bakımda Sedasyon-Analjezi
Dr. Gürhan Taşkın

15:00-15:15 Güncel Sepsis ve Septik Şok Yönetimi
Dr. H. Levent Yamanel

15:15-15:30 Vasküler Erişim Yolları
Dr. Hayriye Cankar Dal

 

15.30 – 15.45 ARA
15.45 – 17.15 İnteraktif eğitim:
Olgu Örnekleriyle EKG
Dr. Hüseyin Oflaz

İnteraktif eğitim:
USG
Dr. Bülent Çekiç

Batın Usg değerlendirme

İnteraktif eğitim:
Yoğun bakım
Koordinatör: Dr. H. Levent Yamanel

16:00-17:00 MV Uygulamaları (cihaz başı uygulama)
Dr. Hayriye Cankar Dal, Dr. Gürhan Taşkın

17:00-17:15 Geri bildirim-Kapanış

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Nizameddin Koca


1- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Bruselloz Seroprevalansı: Rose Bengal Testi ve Brucella Coombs Test Sonuçları
Hakan Temiz, Nida Özcan, Eşref Araç, Erdal Özbek

2- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevalansı ve Hepatit B Bağışıklığının Değerlendirilmesi
Hakan Temiz, Nida Özcan, Eşref Araç, Hasan Akkoç, Erdal Özbek

3- Nefrotik Sendrom ve Sekonder Amiloidozlu Hastalarda Kardiyak Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması
Osman Cüre, Teslime Ayaz, Kuddusi Cengiz

4- Endemik Guatr Bölgesinde Subklinik ve Klinik Hipotiroidi Hastalarında Anemi Sıklığı ve Tiplerinin Değerlendirilmesi
Kadir İlkkilic, Teslime Ayaz, Ekrem Algün

5- Strongiloidiyaz Enfeksiyonunun Sebep Olduğu Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
Elif Akyüz Kotan, Kamil Konur, Çiğdem Öztürk, Hatice Beyazal Polat, Teslime Ayaz

6- COVID-19 hastalarında C-reaktif protein/albümin ve nötrofil/lenfosit oranlarının prognostik önemi
Hatice Beyazal Polat, Medeni Arpa, Teslime Ayaz, Elif Akyüz Kotan, Osman Cüre

Saat A salonu B salonu C salonu
08.30 – 09. 00 KONGRE AÇILIŞI    
09.00 – 10.00 Oturum başkanları: Dr. MehmetAkif Büyükbeşe, Dr. Doğan Nasır Binici
Diyabet Oturumu
Güncel klavuzlar tedavi önerileri
Dr. Eşref Araç
Hedef HbA1c mi Komorbiditeler mi?
Dr. Hamit Yıldız
MODY ve LADA
Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu

Oturum başkanları: Dr. Mustafa Yenigün, Dr. Hasan Sözel
Dahiliye Uzmanı Ne Yapmalı?
Döküntüye dahiliye yaklaşımı
Dr. Mutlu Çatlı
Kaşıntıya dahiliye yaklaşımı
Dr. Rahman Köseoğlu
Baş dönmesine dahiliye yaklaşımı
Dr. Alperen Kızıklı
Baş ağrısına dahiliye yaklaşımı
Dr. Barış Emekdaş
Nefes darlığına dahiliye yaklaşımı
Dr. Kadir Harmancı

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Kök, Dr. Teslime Ayaz


1- Hemodiyaliz Hastalarında COVİD-19 Fobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Biricik, Üstün Yılmaz

2- Nefrotik sendromlu hastalarda hemostaz degişiklikleri ve tromboembolizm sıklığı
Abdurrahim Savcı, Zeki Kemeç, Ramazan Danış

3- Acil Servise Başvuran ve SGLT-2 İnhibitörlerinin Nadir Görülen Bir Yan Etkisi Olan Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz Tanısı, Yönetimi ve Akut Serebrovasküler Olay ile Beraber Görülmesi; Olgu Sunumu
Galip Can Uyar

4- Gestasyonel Diyabetes Mellitus Yenidoğan İşitme Kaybında Risk Faktörü Müdür?
Serdar Ferit Toprak, Ömer Faruk Alakuş

5- Nadir, Gözden Kaçan, Mortal İlaç Yan Etkisi; Nöroleptik Malign Sendrom
Aylin Ayyildiz Varol

6- Bariyatrik Cerrahi Uygulanan Ötiroid Obez Hastalarda Ağırlık Kaybının Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Ayşen Akkurt Kocaeli

10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.00 UYDU SEMPOZYUMU
Vakalar Eşliğinde GÖRH Tedavisi (Abdi İbrahim)
Oturum Başkanı: Dr. Yasin Şahintürk
Konuşmacılar: Dr. Ayhan Hilmi Çekin, Dr. Müjde Soytürk
11.00 – 11.10 ARA
11.10 – 11.50 Oturum başkanları: Dr. Hüseyin Oflaz, Dr. Teslime Ayaz
Hipertansiyon Oturumu
Yeni klavuzlar ne diyor
Dr. Nizameddin Koca
Dirençli ve sekonder hipertansiyon
Dr. Ahmet Ekmekçi
Oturum başkanı: Dr. Ramazan Sarı
Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
Patofizyoloji ve tanı
Dr. Mehmet Kök
Tedavi ve takip
Dr. Seyit Uyar

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Feyzi Bostan


1- Farklı İçerikte Diyaliz Solüsyonları Kullanarak Periton Diyalizi Yapan Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezliği Mevcut Hastalarda Diyaliz Solüsyonlarının Serum Lipid Seviyelerine Etkileri ve Lipid Profili
Gökhan Aydın, Kamil Konur, Cevat Topal

2- Asemptomatik Primer Hiperparatiroidizm ile başvuran hastalarda cerrahi endikasyonlarının tek merkezli retrospektif değerlendirilmesi
Mehmet Sercan Ertürk

3- Nutrisyonel Bozukluğa Bağlı Gelişen Wernicke Ensefalopatisi Olan Hastaların Demografik, Klinik ve Manyetik Rezonans Bulgularının Gözden Geçirilmesi

Gizem Güllü, Emel Oğuz Akarsu

4- kut Koroner Sendrom Olgularında Hastane içi ve Otuz Aylık Mortalite Parametrelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Bahadır Alan, Meral Kayıkçıoğlu, Irmak Sayın Alan

11.50 – 12.00 ARA
12.00 – 12.45 Oturum Başkanı: Dr. Şazi İmamoğlu
Diyabet Oturumu
Tip 2 Diyabette Fizyopatolojik Tedavi Yaklaşımı
Dr. Mustafa Kanat
Oturum başkanı: Dr. Erdal Kurtoğlu
Hematoloji Oturumu
Periferik yayma
Dr. Volkan Karakuş

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Yasin Şahintürk


1- Nadir Bir Olgu: Kompleman Bağımlı Hus Hastasında Anti-Kompleman Tedaviyle Düzelen Kalp Yetmezliği
Hakan Özer

2- Nocardia farcinica’nın renal nakilli hastada sistemik, pulmoner, santral sinir sistemi ve kardiyak tutulumu
Batuhan Büyükyılmaz, Süleyman Türker, Ezgi Avanaz, Hasan Sözel

3- 80 Yaş Ve Üzeri Akut Koroner Sendrom İle Başvuran Hastalarda Hastane İçi Mortallite Belirteçleri
Gamze Yeter Arslan, Göksel Çağırcı

12.45 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 14.30 Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Kanat
Diyabet Tedavileri
Oral antidiyabetikler
Dr. Eşref Araç
İnsülin tedavileri
Dr. Yasin Şahintürk
Diyabet tedavisinde yeni gelişmeler
Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu
Oturum başkanları: Dr. Ayhan Hilmi Çekin, Dr. Nizameddin Koca
Dahiliye ve Teknoloji
Dahiliye ve yapay zeka
Dr. Gizem Z. Görgülügil

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Pınar Karakaya


1- Atipik Göğüs Ağrısından Akut Kolesistite
Aylin Ayyildiz Varol

2- Prediyabetli Erkek Hastalarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
Mahsum Kandemir, Saliha Yıldız, Gülçin Miyase Sönmez, Ayvaz Yeler, Hüseyin Arıkan

3- Dalak Metastazı ile Prezente Vakada Malign Melanom Olgusu
Hatice Tülüce Atlım, Yıldız Kılar Sözel

4- Nöropsikiyatrik Tutulumla Prezente Lupus Vakası
Fikret Atlım, Hatice Tülüce Atlım, Hasan Sözel

5- Subakut tiroidit tanısında nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi
Sümeyye Karabul, Feyza Bircan, Attila Önmez

14.30 – 14.45 ARA
14.45 – 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
Metabolik Sendromlu Hastaya Bütünsel Yaklaşım (Sanovel)
Konuşmacılar: Dr. Attila Önmez, Dr. Şeref Rahmi Yılmaz, Dr. Barış Güngör
15.30 – 15.45 ARA
15.45 – 16.30 Oturum başkanları: Dr. Fatih Borlu, Dr. Ahmet Engin Atay
Hiperlipidemi Oturumu
Hiperlipidemiye yaklaşım; tanı ve tedavi
Dr. Ramazan İlyas Öner
Ailesel hiperlipidemiler
Dr. M. Sercan Ertürk
Oturum başkanları: Dr. Cengiz Demir, Dr. Alihan Oral
Dahiliyede Laboratuvar (Asistan Semineri)
Lökositoz
Dr. Ömer Faruk Alakuş
Lökopeni
Dr. Ali Erol
Trombositoz
Dr. Rojda Kotan
Trombositopeni
Dr. Elif Akyüz Kotan

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Şükriye Taşçı Karagöl


1- Organofosfatlarla İlişkili Hemofagositik Sendrom
Gökhan Şahin, İsmail Demir

2- Peritoneal Karsinomatozis ve Malign Asit ile Prezente Olmuş Nadir Akciğer Kanseri Vakasında Tabloya Eşlik Edebilecek 2.Primer Malignite Varlığı
Sevgi Gür, Hasan Sözel, Yusuf İlhan

16.30– 16.45 ARA
16.45 – 17.30 Oturum başkanı: Dr. Süheyla Görar
Tiroid Oturumu
Gebelik ve tiroid hastalıkarı
Dr. Oğuzhan Sıtkı Dizdar
Tiroid nodüllerine Yaklaşım
Dr. Müjgan Gürler
Subakut tiroidit
Dr. Attila Önmez
Oturum başkanları: Dr. Doğan Nasır Binici, Dr. Aziz Gümüş
Dahiliyede Solunum Hastalıkları
SFT yorumlama
Dr. Aziz Gümüş
Koah tanı ve tedavisi
Dr. Yusuf Taha Güllü
Astım tanı ve tedavisi
Dr. Tuba Naziroğlu

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Hatice Beyazal Polat


1- Asemptomatik Hemodiyaliz Ve Periton Diyalizi Hastalarında Perikardiyal Efüzyon Sıklığı
Şükriye Taşçı Karagöl, Cevat Topal

2- Erkeklerde nadir tanı alan Prolaktinoma: Olgu Sunumu
Umut Karabulut, İhsan Solmaz, Eşref Araç, Abdullah Budak, Ferhat Bingöl, Jehat Kılıç, Mehmet Serdar Yıldırım, Süleyman Özçaylak

3- Bilinç Bulanıklığı ile Gelen Enfektif Endokardit Olgusu
Merve Meryem Delice, Alev Öztaş, Güldem Turan, Zeynep Karaali

17.30– 17.45 ARA
17.45-18.15 Oturum başkanı: Dr. Fatih Borlu
Dahiliyeciler Konuşuyor

Açık Kürsü Oturumu ( Söz katılımcıların )
Saat A salonu B salonu C salonu
09.00 – 10.00 Oturum başkanı: Dr. Müşerref Funda Türkmen
Sıvı-Elektrolit
Hangi hastaya hangi sıvı
Dr. Cuma Bülent Gül
Hipo/hiperkalsemi
Dr. Hatice Beyazal Polat
Hipo/hiperkalemi
Dr. Abdülmecit Yıldız
Magnezyum, çinko, selenyum
Dr. Özge Timur

Oturum başkanları: Dr. Fuat Şar, Dr. İsmail Demir
Sık Karşılaşılan Dahili Şikayetler
Her yeri ağrıyan hasta
Dr. Berkay Özdenoğlu
Halsizliği olan hasta
Dr. Fazıl Ahmet Görgel
Terleyen hasta
Dr. Gökhan Köker
Karın şişkinliği olan hasta
Dr. Ayşenur Karagöl
Vücudu şişen hasta (ödem)
Dr. Muhammed Çiftçioğlu

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Sibel Ocak Serin, Dr. Alihan Oral


1- COVİD Yoğun Bakım Servisinde Takipli Hastalarda CRP Albumin Oranı, Nötrofil Lenfosit Oranı ve PaO2/FiO2 Oranının Mortalite Üzerine Etkileri.
Özge Kurtkulağı, Fatih Kamış

2- Organofosfat intoksikasyonu sonrası gelişen assendan paralizi vakası
Gizem Oncel Yel, Murat Seyit, Atakan Yılmaz, Mert Özen, Alten Oskay

3- Kardiyak tutulumla prezente olan Lenfoma olgusu
Mehmet Hünür, İbrahim Özer Özdemir, Hasan Sözel

4- Dahiliye Polikliniğinde Polifarmasi
Ertaç Berker

5- Diyabet hastalarının bireysel sağlık inanç düzeyleri ve sağlık davranışlarının belirlenmesi
Berna Bayır, Büşra Duran, Ayşenur Demir

6- Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi ve Çölyak Hastalığı İlişkisi
Kamile Yücel, Ali Fuat Gürbüz

10.00 – 10.15 ARA
10.15 – 11.00 UYDU SEMPOZYUMU
Ada 2022 Kılavuzu Işığında Diyabet 3.0 (Bilim İlaç)
Oturum Başkanı: Abdülbaki Kumbasar
Konuşmacılar: Ramazan Sarı, Dr. Yasin Şahintürk
11.00 – 11.10 ARA
11.10 – 11.50 Oturum başkanı: Dr. Ali Kemal Oğuz, Dr. İhsan Solmaz
Kanser Taramaları
Gastrointestinal kanserler
Dr. İsmail Demir
Meme/Akciğer kanseri
Dr. Şükriye Taşçı Karagöl
Genetik taramalar
Dr. Özgür Erkal

Oturum başkanları: Dr. Refik Demirtunç, Dr. Yıldız Okuturlar
Dahiliyede Sık Karşılaşılan Radyolojik Bulgular
Karaciğer kistleri ve hemanjiyomları
Dr. Müjgan Gürler
Böbrek kistleri ve anjiyomyolipom
Dr. Gökhan Tazegül
Adrenal insidentiloma
Dr. Gülbin Seyman Çetinkaya

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Eşref Araç


1- Metastatik Prostat Karsinomu'na Bağlı İntrahepatik Kolestaz
Abdullah Okan

2- COVİD-19 Pnömonisi Hastalık Şiddetini Etkileyen Faktörler
Tuğba Naziroğlu

3- Bacak ağrısı ile başvuran mide adenokarsinom olgusu
Mehmet Mutlu Çatlı, Hasan Hüseyin Gürbeden, Orbay Harmandar, Gökhan Köker

4- Covid-19 Varyantlarının Yoğun Bakım Yatışları Üzerine Etkisi: Bir Haftalık Gözlem Çalışması
Ceren Çevik, Fulya Çiyiltepe

11:50-12:00 ARA
12.00-12:30 Oturum başkanı: Dr. Mustafa Yenigün
Dahiliye ve Malpraktis
Hukuki süreçler
Vaka örnekleri
Dr. (Dahiliye Uzmanı) T. Fatih Çiçek

Oturum başkanı: Dr. H. Levent Yamanel
Yoğun Bakım Oturumu
Şok Yönetimi
Dr. Gürhan Taşkın
Akut Solunum Yetmezliği
Dr. Hayriye Cankar Dal

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Irmak Sayın Alan


1- Hızlı kilo kaybı, gece terlemesi ve şiddetli baş ağrısı ile başvuran bir Servikal Tüberküloz Lenfadenit Olgu Sunumu
Tuba Bozkurt, Süleyman Özçaylak

2- Statin kullanmakta olan kas güçsüzlüğü ile gelen rabdomiyoliz olgusu
Yasemin Kökez, Gizem Nur Onay, Feyzi Bostan

3- POEMS Sendromu: Olgu Sunumu
Gökhan Köker

12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 – 14.30 Oturum başkanları: Dr. Ali Kemal Oğuz,
Dr. Koray Ayar

Dahiliye ve Romatoloji
Romatoid artrit ve Gut’da yeni ne var?
Dr. Seher Kır
SLE ve Sjögren sendromunda yeni ne var?
Dr. Nalan Okuroğlu
İnflammatuvar artritler, ne zaman sevk edeyim?
Dr. Lütfi Akyol

Oturum başkanları: Dr. Ahmet Engin Atay,
Dr. Yasin Şahintürk

Dahiliyede Laboratuvar
AST-ALT-ALP-GGT
Dr. Zahide Taş
ESR, CRP, Prokalsitonin
Dr. Kamil Konur
LDH, CK
Dr. Ayşe Akarsu
Fibronejen, D-Dimer
Dr. Sercan Avul
Yeni laboratuvarlar belirteçleri (Kalprotektin, sistatin-c, fosfolipaz)
Dr. Sedat Değirmenci

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. İsmail Demir, Dr. Mehmet Yavuz Gürler


1- Empagliflozine Bağlı Gelişen Öglisemik Ketoasidoz
Merve Eren Durmuş

2- Hepatosplenomegali,Lenfadopati ve Sitopeni ile Tanı Alan Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom Olgusu
Elif Nazlı Ertekin, Esin Avşar, Hasan Sözel

3- Mortal bir vaka olarak "Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi"
Ferhat Bingöl, Delyadıl Karakaş Kılıç

4- COVID-19 İlişkili Ensafalit Vakası
Mehmet Serdar Yıldırım, Jehat Kılıç

5- Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısıyla Serviste Takip Edilen Hastaların Bulguları ve Bu Bulguların Yatış Süreleri ile İlişkisi: Tek Merkez Deneyimi
Kubilay İşsever, Aysun İşsever, Oğuz Karabay

6- Ölümcül Bir Laktik Asidoz Sebebi: Metformin İntoksikasyonu!
Mehmet Mutlu Çatlı

14.30 – 15.45 ARA
14.45 – 15.30 UYDU SEMPOZYUMU
Acı Biberden Nobel'e Giden Yol (Intraline)
Oturum Başkanı: Dr. Doğan Nasır Binici
Konuşmacı: Dr. Belgin Erhan
15.30 – 15.45 ARA
15.45 – 16.30 Oturum başkanları: Dr. Refik Demirtunç,
Dr. Seyit Uyar

Anemi Oturumu
Anemi etyolojisi; MCV’ye göre
Dr. Yıldız Okuturlar
Demir replasmanı: Oral demir? İV demir?
Dr. Teslime Ayaz
Akılcı ES replasmanı
Dr. İrmak Sayın Alan

Oturum başkanları: Dr. Nizameddin Koca, Dr. Şükriye Taşçı Karagöl
Dahiliye ve Nütrisyon
Hastanın nütrisyon durumunun belirlenmesi
Dr. Muharrem Bayrak
Enteral beslenme
Dr. Ekmel Burak Özşenel
Parenteral beslenme
Dr. Mehmet Yavuz Gürler

Sözlü Sunum Oturum Başkanı: Dr. Gökhan Tazegül

1- Sekonder İmmün Trombositopenin Nadir Bir Nedeni Olarak Medroksiprogesteron Kullanımı
Firdevs Acer, Sipan Polat, Elif Anık, Nazmi Toprak, İhsan Solmaz, Cengiz Demir, Eşref Araç

2- Perifer Arter Hastalığı Tanısında miRNA Seviyelerinin Kullanımı
Fatih Yılmaz

3- Herediter Trombofili ve BCR-ABL Negatif Myeloproliferatif Neoplazilerde Yeni Oral Antikoagülanların (YOAK) Kullanımı
Tuba Güllü Koca, Vildan Özkocaman, Tuba Ersal, Fahir Özkalemkaş

4- Hiperkalsemi iİe iİişkili Akut Pankreatit Olgu Sunumu
Banu Taşkıran Tatar, Esra Öztürk Kaya, Nizameddin Koca

16.30 – 16.45 ARA
16.45 – 17.30 Oturum başkanları: Dr. Abdülbaki Kumbasar, Dr. Serkan Öcal
Gastrointestinal Hastalıklar
H. pilori
Dr. Feyzi Bostan
Reflü, dirençli reflü
Dr. İhsan Solmaz
Dirençli İBS
Dr. Hasan Sözel

Oturum başkanı: Dr. Eşref Araç
Dahiliye ve Obezite
Yaklaşım
Dr. Alihan Oral
Medikal tedavileri
Dr. Ezel Taşdemir
Cerrahi Tedaviler
Dr. Mehmet Nuri Koşar

17.30-17.45 ARA
17.45 – 18.15 Oturum başkanları: Dr Yasin Şahintürk, Oğuz Yılmaz
Dahuder Müdad ortak oturumu
Müdad’ın hedefleri
Sühan Öztürk
Mümessiller ne bekliyor ?
Mustafa Kabasakal
Saat A salonu
09.00 – 09.45 Oturum başkanı: Dr. Mehmet Pala
Akılcı ilaç kullanımı
Dr. Muhammed Ali Coşkuner
Yaşlılarda multifarmasi
Dr. Can Kılınç
09.45 – 10.00 ARA
10.00-10.45 Oturum başkanı: Dr. Feyzi Bostan
Dahiliye polikliniğinde ğöğüs ağrısına yaklaşım
Dr. Gökhan Köker
10.45-11.00 ARA
11.00-12.00 Oturum başkanı: Dr. Seyit Uyar
Dahiliye polikliniğinde kronik hastalıkların erken tanısının önemi
Dr. Yasin Şahintürk
12.00 – 12.30 Kapanış ve Değerlendirme
Kongrenin değerlendirilmesi
Dernek hedefleri